Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2565
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 512,286.00 371,979.00 140,307.00 เหลือ 12 วัน
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 53,109.00 -
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 39,200.00 39,200.00 -
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 46,930.00 -
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 108,070.00 43,870.00 64,200.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 498,710.00 112,960.00 385,750.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1,312,552.00 421,312.00 891,240.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 10,645.00 -
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 74,240.00 -
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 216,830.00 -
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 60,194.00 -
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 38,401.00 -
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 4,088.00 4,088.00 -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 19,400.00 13,600.00 5,800.00
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00 เหลือ 1 วัน
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 14,700.00 -
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 7,500.00 201,400.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 33,150.00 13,150.00 20,000.00
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 208,710.00 37,910.00 170,800.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 25,000.00 -
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 52,462.00 52,462.00 -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 392,939.00 229,419.00 163,520.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 377,295.00 -
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 22,530.00 10,750.00 11,780.00
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 766,055.00 696,055.00 70,000.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 43,450.00 -
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 231,150.00 97,900.00 133,250.00
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 54,600.00 54,600.00 -
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 1,661,845.00 1,426,989.00 234,856.00 เหลือ 34 วัน
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 27,350.00 -
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 26,150.00 -
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 -
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 54,400.00 25,510.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 455,215.00 455,215.00 -
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 152,855.00 146,825.00 6,030.00
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 36,544.00 17,180.00 19,364.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 14,300.00 19,390.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00 เหลือ 0 วัน
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 158,505.00 158,505.00 -
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 233,900.00 32,500.00 201,400.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 701,254.00 308,399.00 392,855.00 เหลือ 46 วัน
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 7,700.00 28,755.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 19,393.00 7,955.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
63 โรงเรียนบ้านโคก 38,070.00 28,070.00 10,000.00
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 61,450.00 -
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 56,530.00 50,565.00 5,965.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 59,450.00 43,150.00 16,300.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 769,805.00 533,275.00 236,530.00 เหลือ 31 วัน
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 371,535.25 126,965.00 244,570.25 เหลือ 35 วัน
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 127,385.00 106,175.00 21,210.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 91,330.00 -
รวม 12,566,237.25 8,703,250.00 3,862,987.25

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
9
เมื่อวาน
41
เดือนนี้
472
เดือนที่แล้ว
518
ปีนี้
4,344
ปีที่แล้ว
5,965
ทั้งหมด
12,878