Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 348,314.00 177,311.00 171,003.00 เหลือ 42 วัน
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 53,109.00 -
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 39,200.00 29,200.00 10,000.00
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 29,750.00 17,180.00 เหลือ 0 วัน
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 99,070.00 43,870.00 55,200.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 112,960.00 88,900.00 24,060.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 894,850.00 5,000.00 889,850.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 - 10,645.00
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 51,540.00 22,700.00
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 209,330.00 7,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 52,694.00 7,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 38,401.00 -
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ - - -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 13,600.00 13,600.00 -
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 5,115.00 9,585.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 7,500.00 201,400.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแดะ 13,150.00 - 13,150.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 208,710.00 37,910.00 170,800.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 - 25,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ - - -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 337,311.00 130,488.00 206,823.00 เหลือ 22 วัน
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 98,045.00 279,250.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 10,750.00 10,750.00 -
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 263,962.00 256,007.00 7,955.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 20,045.00 23,405.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 231,150.00 73,850.00 157,300.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 54,600.00 44,600.00 10,000.00
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 248,148.00 213,370.00 34,778.00
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 20,450.00 6,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 16,525.00 9,625.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 - เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 46,900.00 33,010.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 375,215.00 349,705.00 25,510.00
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 146,825.00 97,470.00 49,355.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 36,544.00 - 36,544.00 เหลือ 1 วัน
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 14,300.00 19,390.00
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 65,505.00 48,325.00 17,180.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 233,900.00 25,000.00 208,900.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 695,949.00 259,359.00 436,590.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 7,700.00 28,755.00
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 - 27,348.00
63 โรงเรียนบ้านโคก 28,070.00 28,070.00 -
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 44,270.00 17,180.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 50,565.00 45,425.00 5,140.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 43,150.00 32,250.00 10,900.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 476,025.00 301,488.00 174,537.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 126,965.00 119,465.00 7,500.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 127,385.00 92,275.00 35,110.00 เหลือ 69 วัน
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 74,150.00 17,180.00 เหลือ 0 วัน
รวม 8,769,315.00 5,113,327.00 3,655,988.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
13
เมื่อวาน
16
เดือนนี้
151
เดือนที่แล้ว
510
ปีนี้
2,403
ปีที่แล้ว
2,569
ทั้งหมด
4,972