Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน 2563
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 207,627.00 72,777.00 134,850.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 24,939.00 28,170.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 29,200.00 29,200.00 -
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 29,750.00 17,180.00
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 43,870.00 43,870.00 -
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 112,960.00 46,050.00 66,910.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 12,500.00 5,000.00 7,500.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ - - -
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 51,540.00 22,700.00
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 202,430.00 14,400.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 - 60,194.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 20,835.00 17,566.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ - - -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 13,600.00 13,600.00 -
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 - 14,700.00 เหลือ 45 วัน
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 - 208,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแดะ 13,150.00 - 13,150.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 37,910.00 37,910.00 -
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 - 25,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ - - -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 294,008.00 107,988.00 186,020.00
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 98,045.00 279,250.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 10,750.00 10,750.00 -
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 258,870.00 51,565.00 207,305.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 20,045.00 23,405.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 97,900.00 73,850.00 24,050.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 44,600.00 44,600.00 -
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 213,370.00 178,741.00 34,629.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 20,450.00 6,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 16,525.00 9,625.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 - เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 46,900.00 33,010.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 357,330.00 331,820.00 25,510.00
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 146,825.00 97,470.00 49,355.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 17,180.00 - 17,180.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 - 33,690.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 65,505.00 48,325.00 17,180.00
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 32,500.00 17,500.00 15,000.00 เหลือ 61 วัน
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 282,865.00 197,625.00 85,240.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 - 36,455.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 - 27,348.00
63 โรงเรียนบ้านโคก 28,070.00 28,070.00 -
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 44,270.00 17,180.00
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 50,565.00 29,400.00 21,165.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 43,150.00 32,250.00 10,900.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 460,270.00 219,203.00 241,067.00 เหลือ 12 วัน
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 126,965.00 119,465.00 7,500.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 106,175.00 92,275.00 13,900.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 74,150.00 17,180.00
รวม 6,584,512.00 4,378,998.00 2,205,514.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
9
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
299
เดือนที่แล้ว
324
ปีนี้
1,397
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,397