Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 512,286.00 242,679.00 269,607.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 53,109.00 -
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 39,200.00 39,200.00 -
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00 เหลือ 25 วัน
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 46,930.00 -
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 108,070.00 43,870.00 64,200.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 498,710.00 112,960.00 385,750.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1,050,181.00 158,941.00 891,240.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 10,645.00 -
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 74,240.00 -
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 216,830.00 -
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00 เหลือ 15 วัน
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 60,194.00 -
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 38,401.00 -
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 4,088.00 4,088.00 -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 19,400.00 13,600.00 5,800.00
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00 เหลือ 41 วัน
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 14,700.00 -
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 7,500.00 201,400.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 33,150.00 13,150.00 20,000.00
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 208,710.00 37,910.00 170,800.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 25,000.00 -
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 52,462.00 52,462.00 -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 392,939.00 193,839.00 199,100.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 377,295.00 -
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 22,530.00 10,750.00 11,780.00
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 766,055.00 456,007.00 310,048.00 เหลือ 6 วัน
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 43,450.00 -
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 231,150.00 97,900.00 133,250.00
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 54,600.00 54,600.00 -
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 1,661,845.00 841,192.00 820,653.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 27,350.00 -
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 26,150.00 -
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 -
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 54,400.00 25,510.00 เหลือ 0 วัน
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 455,215.00 455,215.00 -
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 152,855.00 146,825.00 6,030.00
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 36,544.00 17,180.00 19,364.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 14,300.00 19,390.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00 เหลือ 30 วัน
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00 เหลือ 40 วัน
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 100,505.00 100,505.00 -
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 233,900.00 32,500.00 201,400.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 701,254.00 308,399.00 392,855.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 7,700.00 28,755.00 เหลือ 10 วัน
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 - 27,348.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
63 โรงเรียนบ้านโคก 38,070.00 28,070.00 10,000.00
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 61,450.00 -
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 56,530.00 50,565.00 5,965.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 59,450.00 43,150.00 16,300.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 699,805.00 513,885.00 185,920.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 251,418.00 126,965.00 124,453.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 127,385.00 106,175.00 21,210.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 91,330.00 -
รวม 12,055,749.00 7,353,371.00 4,702,378.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
7
เมื่อวาน
17
เดือนนี้
332
เดือนที่แล้ว
636
ปีนี้
3,686
ปีที่แล้ว
5,965
ทั้งหมด
12,220