Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2564
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 207,627.00 96,442.00 111,185.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 24,939.00 28,170.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 39,200.00 29,200.00 10,000.00
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 29,750.00 17,180.00
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 43,870.00 43,870.00 -
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 112,960.00 46,050.00 66,910.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 12,500.00 5,000.00 7,500.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 - 10,645.00
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 51,540.00 22,700.00
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 209,330.00 7,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 52,694.00 7,500.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 20,835.00 17,566.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ - - -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 13,600.00 13,600.00 -
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 5,115.00 9,585.00
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 - 208,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแดะ 13,150.00 - 13,150.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 208,710.00 37,910.00 170,800.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 - 25,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ - - -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 303,358.00 107,988.00 195,370.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 98,045.00 279,250.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 10,750.00 10,750.00 -
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 258,870.00 250,915.00 7,955.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 20,045.00 23,405.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 97,900.00 73,850.00 24,050.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 54,600.00 44,600.00 10,000.00
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 213,370.00 213,370.00 -
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 20,450.00 6,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 16,525.00 9,625.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 - เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 46,900.00 33,010.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 357,330.00 331,820.00 25,510.00
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 146,825.00 97,470.00 49,355.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 36,544.00 - 36,544.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 - 33,690.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 65,505.00 48,325.00 17,180.00
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 32,500.00 17,500.00 15,000.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 282,865.00 202,825.00 80,040.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 - 36,455.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 - 27,348.00
63 โรงเรียนบ้านโคก 28,070.00 28,070.00 -
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 44,270.00 17,180.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 50,565.00 45,425.00 5,140.00
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 43,150.00 32,250.00 10,900.00
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 460,270.00 301,488.00 158,782.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 126,965.00 119,465.00 7,500.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 127,385.00 92,275.00 35,110.00
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 74,150.00 17,180.00
รวม 6,835,881.00 4,804,861.00 2,031,020.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
7
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
236
เดือนที่แล้ว
462
ปีนี้
236
ปีที่แล้ว
2,569
ทั้งหมด
2,805