Deposit control system
ระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลัง
 

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ยอดรับ/บาท ยอดถอน/บาท คงเหลือ/บาท หมายเหตุ
1 สพป.นราธิวาส เขต 3 348,314.00 177,311.00 171,003.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 53,109.00 53,109.00 -
3 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 61,100.00 61,100.00 -
4 โรงเรียนบ้านนิบง 67,105.00 67,105.00 -
5 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 39,200.00 29,200.00 10,000.00
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 40,780.00 40,780.00 -
7 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 7,600.00 - 7,600.00
8 โรงเรียนบ้านกาลิซา 23,910.00 23,910.00 -
9 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 46,930.00 46,930.00 -
10 โรงเรียนบ้านฮูลู 99,070.00 43,870.00 55,200.00
11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 112,960.00 88,900.00 24,060.00
12 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 894,850.00 5,000.00 889,850.00
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ 10,645.00 - 10,645.00
14 โรงเรียนบ้านแกแม 25,485.00 25,485.00 -
15 โรงเรียนวัดร่อน 74,240.00 51,540.00 22,700.00 เหลือ 51 วัน
16 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 216,830.00 216,830.00 -
17 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6,700.00 - 6,700.00
18 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 60,194.00 60,194.00 -
19 โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 42,650.00 42,650.00 -
20 โรงเรียนบ้านตะโละ 38,401.00 38,401.00 -
21 โรงเรียนบ้านไอปาเซ - - -
22 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 13,600.00 13,600.00 -
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 19,650.00 - 19,650.00
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 14,700.00 14,700.00 -
25 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8,360.00 8,360.00 -
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 208,900.00 7,500.00 201,400.00
27 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต - - -
28 โรงเรียนบ้านตราแดะ 13,150.00 6,900.00 6,250.00
29 โรงเรียนประชาบำรุง 142,250.00 142,250.00 -
30 โรงเรียนบ้านบละแต 36,200.00 36,200.00 -
31 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 208,710.00 37,910.00 170,800.00
32 โรงเรียนบ้านบองอ 25,000.00 - 25,000.00
33 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ - - -
34 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 372,891.00 130,488.00 242,403.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
35 โรงเรียนบ้านลาไม 377,295.00 105,495.00 271,800.00
36 โรงเรียนบ้านปาเซ 10,750.00 10,750.00 -
37 โรงเรียนบ้านสะโล 23,400.00 23,400.00 -
38 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 263,962.00 256,007.00 7,955.00
39 โรงเรียนบ้านบาโง 53,095.00 53,095.00 -
40 โรงเรียนบ้านสิโป 43,450.00 20,045.00 23,405.00
41 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 231,150.00 73,850.00 157,300.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
42 โรงเรียนบ้านทำนบ 54,600.00 44,600.00 10,000.00
43 โรงเรียนบ้านจะแนะ 248,148.00 213,370.00 34,778.00 เหลือ 43 วัน
44 โรงเรียนบ้านตือกอ 27,350.00 20,450.00 6,900.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
45 โรงเรียนบ้านละหาร 26,150.00 16,525.00 9,625.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
46 โรงเรียนบ้านปารี 41,490.00 41,490.00 -
47 โรงเรียนบ้านไอกรอส 79,910.00 54,400.00 25,510.00
48 โรงเรียนบ้านยะออ 46,650.00 46,650.00 -
49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 375,215.00 349,705.00 25,510.00
50 โรงเรียนบ้านแมะแซ - - -
51 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 49,575.00 49,575.00 -
52 โรงเรียนบ้านริแง 146,825.00 146,825.00 -
53 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 36,544.00 17,180.00 19,364.00
54 โรงเรียนบ้านกาแย 51,375.00 51,375.00 -
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 33,690.00 14,300.00 19,390.00
56 โรงเรียนผดุงมาตร 991,350.00 908,850.00 82,500.00
57 โรงเรียนบ้านน้ำวน 29,200.00 11,400.00 17,800.00
58 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 65,505.00 48,325.00 17,180.00 เลยกำหนดถอนประกันสัญญา
59 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 233,900.00 25,000.00 208,900.00
60 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 695,949.00 259,359.00 436,590.00
61 โรงเรียนบ้านยานิง 36,455.00 7,700.00 28,755.00
62 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 27,348.00 - 27,348.00
63 โรงเรียนบ้านโคก 28,070.00 28,070.00 -
64 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 33,210.00 33,210.00 -
65 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 61,450.00 61,450.00 -
66 โรงเรียนบ้านบูกิต 50,565.00 45,425.00 5,140.00 เหลือ 68 วัน
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 18,565.00 18,565.00 -
68 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 43,150.00 32,250.00 10,900.00 เหลือ 23 วัน
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ - - -
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 7,500.00 7,500.00 -
71 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 476,025.00 373,230.00 102,795.00
72 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 126,965.00 119,465.00 7,500.00
73 โรงเรียนบ้านจูโวะ 127,385.00 92,275.00 35,110.00 เหลือ 18 วัน
74 โรงเรียนราชพัฒนา 37,030.00 37,030.00 -
75 โรงเรียนราชประสงค์ 69,835.00 69,835.00 -
76 โรงเรียนบ้านตาโงะ 91,330.00 91,330.00 -
รวม 8,804,895.00 5,349,579.00 3,455,316.00

สถิติการเข้าใช้

วันนี้
2
เมื่อวาน
22
เดือนนี้
22
เดือนที่แล้ว
555
ปีนี้
3,293
ปีที่แล้ว
2,569
ทั้งหมด
5,862